О

Отримання дозволу на працевлаштування іноземця

Територіальні органи державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополя (далі - територіальні органи) видають за місцезнаходженням підприємства, установи, організації (далі - роботодавець) дозволи на застосування на конкретних посадах праці:

 • іноземців за умови достатнього обґрунтування доцільності застосування їх праці, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Застосування праці іноземців доцільно і є досить обґрунтованим у випадку, коли іноземець:

 • претендує на зайняття посади керівника, заступника керівника або іншої керівної посади за умови, що такий іноземець є засновником або учасником підприємства, установи, організації. Роботодавець додатково подає для отримання дозволу для цієї категорії іноземців копії установчих документів, завірених у встановленому законом порядку.

Процедура:

 1. Для отримання дозволу на застосування праці іноземців, яке дає право роботодавцю протягом певного терміну застосовувати працю іноземців, роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу подає до територіального органу інформацію про попит на робочу силу (вакансії). На підставі зазначеної інформації здійснюється сприяння в працевлаштуванні громадян України.

 2. Подача пакету документів до територіального органу.

 3. Територіальний орган протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів приймає рішення про видачу дозволу. Рішення оформлюється наказом територіального органу і не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та з електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу та розміщується на офіційному сайті територіального органу із зазначенням таких платіжних реквізитів.

 4. Після прийняття рішення територіального органу про видачу дозволу роботодавець перераховує кошти на вказаний територіальним органом рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, це підтверджується квитанцією про внесення плати. У разі невнесення роботодавцем такої плати протягом 10 робочих днів з дня отримання ним рішення про видачу дозволу, спрямованого поштою з повідомленням про вручення, таке рішення відміняється.

 5. Територіальний орган оформлює і видає дозвіл за умови звернення роботодавця не пізніше ніж через три робочих дні з дати зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, вказаний територіальним органом.

 6. Роботодавець видає завірені в установленому законом порядку копії дозволу іноземцеві, а в разі необхідності направляє їх закордонній дипломатичній установі України за місцем постійного проживання іноземця з метою оформлення візи для в'їзду в Україну, а також територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби для видачі посвідки на проживання іноземця в Україні.

 7. Роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж через 90 календарних днів з дати дозволу укласти з іноземцем трудовий договір (контракт) і не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати укладення трудового договору (контракту) подати його копію, завірену роботодавцем, територіальному органу. У разі якщо іноземець без поважних причин не приступив до роботи в передбачений трудовим договором (контрактом) строк, роботодавець повинен протягом п'яти робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби за місцем видачі посвідки на тимчасове проживання іноземця в Україні, і територіальний орган, яким видано дозвіл. Роботодавець повідомляє в письмовій формі територіальний орган, яким видано дозвіл, про припинення трудового договору (контракту) з іноземцем протягом трьох робочих днів з дати його припинення.


Для отримання дозволу на застосування праці іноземців, роботодавець подає територіальному органові такий пакет документів:

 1. заяву;

 2. копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця;

 3. копії сторінок паспорта іноземця з особистими даними разом з перекладом на українську мову, завіреним у встановленому законом порядку;

 4. дві кольорові фотокартки іноземця розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

 5. документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або іншими інфекційними захворюваннями, перелік яких визначений МОЗ;

 6. довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій буде застосовуватися праця іноземця, відповідно до законодавства не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці. При наявності у роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;

 7. довідку МВС про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження;

 8. довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження;

 9. довіреність, яка дає право представнику представляти інтереси роботодавця по здійсненню дій по оформленню дозволу, якщо такі дії робить не керівник підприємства, установи, організації.


Документи, зазначені в пунктах 2, 5, 8 повинні бути перекладені українською мовою, завірені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому законом порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців становить чотири мінімальні заробітні плати в Україні.

Дозвіл видається на термін до одного року. Дія такого дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів на такий же термін.